Disclaimer

Aansprakelijkheid

De Sociale Bron heeft bij de samenstelling en ontwikkeling van deze website en de opgenomen informatie grote zorgvuldigheid betracht. De via deze website verspreide informatie is slechts informerend van aard. De Sociale Bron aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie zoals deze op of via deze website is verkregen.

De Sociale Bron garandeert niet dat de op de website te vinden informatie te allen tijde volledig, juist, compleet of actueel is en/of dat gebruik ervan zal leiden tot of geschikt is voor het door de bezoeker gewenste doel. De informatie op deze site kan op ieder door De Sociale Bron gewenst moment worden gewijzigd.

Internetsites van derden

Indien op De Sociale Bron links zijn aangebracht die leiden naar websites van derden, dan betreffen dat websites waarvoor De Sociale Bron op geen enkele wijze verantwoordelijk is. De Sociale Bron aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid van links of voor de informatie die het volgen van links oplevert. Plaatsing van een link naar een website van derden impliceert niet dat De Sociale Bron de aldaar te verkrijgen informatie onderschrijft, doch is slechts bedoeld als hulp voor de gebruiker van deze website en het bieden van een mogelijkheid tot het verkrijgen van nadere informatie.

Auteursrecht

De op De Sociale Bron gepubliceerde inhoud en werken zijn auteursrechtelijk beschermd. Elk ongeoorloofd gebruik behoeft voorafgaande schriftelijke toestemming van De Sociale Bron. Dit geldt voor vermenigvuldiging, bewerking, vertaling, opslag, verwerking of weergave van de inhoud in databases of andere elektronische media en systemen. Ongeoorloofde vermenigvuldiging of weergave van afzonderlijke delen van de inhoud of complete pagina’s is niet toegestaan en strafbaar. Slechts vervaardiging van kopieën en downloads voor persoonlijk, privé, niet-commercieel van inhoud op De Sociale Bron is toegestaan.

Privacyverklaring

De Sociale Bron bewaart en gebruikt uitsluitend persoonsgegevens die rechtstreeks worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan De Sociale Bron worden verstrekt. Deze gegevens worden opgenomen in het klantenbestand van De Sociale Bron voor het uitvoeren van een overeenkomst. Daarbij geef je door het verstrekken van de gegevens toestemming voor het gebruik van deze gegevens voor de betreffende doeleinden.

Internetsites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links op De Sociale Bron zijn verbonden.

Cookies

Lees meer over cookies in ons Cookiebeleid

Wijzigingen privacyverklaring en disclaimer

De Sociale Bron behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring en disclaimer. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring en disclaimer geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijziging gegevens

Je hebt recht op inzage in jouw gegevens en wijziging van deze gegevens.