Algemene Leveringsvoorwaarden diensten

 

Artikel 1. Begrippen

In deze bepalingen wordt aan de navolgende begrippen de volgende betekenis toegekend:

 1. Klant is de afnemer van één of meerdere diensten of producten van De Sociale Bron.
 2. De Sociale Bron, ingeschreven in de kamer van koophandel onder nummer 63406837, kantoorhoudende op Schieland 18 te Beverwijk, is leverancier van de producten of diensten.
 3. Diensten of producten: dit zijn alle producten en diensten die De Sociale Bron onder haar naam aanbiedt via de website.
 4. Overeenkomst: Onder overeenkomst wordt verstaan het leveren van die diensten van De Sociale Bron die aangevraagd zijn door de klant en waarvoor een elektronische opdrachtbevestiging is verstuurd. In de opdrachtbevestiging staat beschreven welke diensten de klant van De Sociale Bron heeft afgenomen.

Artikel 2. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle productaanbiedingen op de website van De Sociale Bron www.desocialebron.nl Deze voorwaarden zijn bij de aankoop inzichtelijk en staan op de site. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
 2. Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. De Sociale Bron behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
 3. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door De Sociale Bron erkend.
 4. De Sociale Bron garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand door de online aanmelding voor een product of dienst van De Sociale Bron en de acceptatie van de Algemene Voorwaarden tezamen. Daarna wordt er een bevestiging per e-mail gestuurd dat De Sociale Bron de aanschaf van het product heeft ontvangen.
 2. Ten aanzien van artikel 3.1 behoudt De Sociale Bron zich het recht de aanmelding te weigeren.

Artikel 4. Herroepingrecht

 1. Consumenten hebben op grond van het Burgerlijk Wetboek (artikel 6:219) recht op het gebruik van het Herroepingrecht voor iedere bestelling die bij De Sociale Bron wordt gedaan. Dit recht houdt in dat Consumenten de bestelling binnen zeven (7) werkdagen kosteloos kunnen annuleren. Dit verzoek dient de Klant schriftelijk (per post of e-mail) te richten aan De Sociale Bron.
 2. Ten aanzien van lid 1 treed het herroepingrecht in nadat de bevestiging per e-mail is verzonden.
 3. Het herroepingsrecht geldt niet voor diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven (7) werkdagen. Hiervoor krijgt, afhankelijk van het product en de al geleverde dienst, een restitutie van een deel van het geld.

Artikel 5. Duur en Beëindiging van de overeenkomst

 1. Het contract gaat pas in op het moment dat er een betaling is voldaan.
 2. In het geval van een betaling in termijnen, dienen die altijd geheel te worden afbetaald tenzij er sprake is van herroepingsrecht. Dan zal er een verrekening plaatsvinden.
 3. De Sociale Bron is bevoegd om te allen tijde de overeenkomst op te schorten dan wel te beëindigen.

Artikel 6. Uitvoering van de Opdracht

 1. Alle werkzaamheden die door De Sociale Bron worden verricht, worden uitgevoerd naar haar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van een goed vakmanschap.
 2. De Sociale Bron bepaalt de wijze waarop en door welke medewerk(st)er(s) de verleende opdracht wordt uitgevoerd.

Artikel 7. Prijzen en Prijswijzigingen

 1. In de opdrachtbevestiging is vastgelegd of op welke wijze de vergoedingen is geïnd door De Sociale Bron. Deze keuze wordt gemaakt door de klant tijdens de bestelling van de diensten van De Sociale Bron
 2. De prijzen die worden aangegeven op de website zijn in Euro’s inclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 3. Prijswijzigingen worden de klant medegedeeld. Zo’n mededeling wordt beschouwd als bekend bij en aanvaard door de klant, zolang De Sociale Bron kan bewijzen dat de mededeling door middel van e-mail of brief naar de klant verstuurd is.
 4. Alle orders dienen betaald te worden via de betalingsdienst zoals deze door De Sociale Bron beschikbaar wordt gemaakt. Om orders te plaatsen dient u de details van de betalingsmethode van uw voorkeur, factuur – en postadres (indien van toepassing) door te geven en/of alle andere details die nodig zijn om de order af te ronden.
 5. De Sociale Bron is gerechtigd alle tarieven voor een product of dienst tijdens de duur van de overeenkomst te veranderen. De prijs die met de klant gecommuniceerd is, is leidend. Het product kan immers voor verschillende tarieven worden aangeboden in verband met kortingsacties, of kortingscodes.

Artikel 8. Facturering

 1. Online aankopen worden in principe vooraf betaald. Indien eerst het verschuldigde bedrag wordt overgemaakt, levert De Sociale Bron ook nog geen diensten.
 2. Indien bij herhalingsfacturen het verschuldigde bedrag niet is voldaan, is De Sociale Bron gerechtigd de koop als niet besloten te beschouwen.
 3. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die De Sociale Bron maakt als gevolg van de niet-nakoming door klant van de betalingsverplichting, komen ten laste van de klant.

Artikel 9. Intellectuele Eigendommen

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten, berusten bij De Sociale Bron. Deze rechten worden op grond van de overeenkomst op geen enkele wijze aan de klant overgedragen. Alle rechten van intellectueel eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelende of ter beschikking gestelde producten of diensten, zijn van De Sociale Bron.
 2. Doorverkoop of doorgeven van aangekochte producten is niet toegestaan.

Artikel 10. Beperkingen

Het verhuren, uitlenen, publiekelijk presenteren, vertonen of uitzenden of enige andere vorm van distributie van de producten is verboden.

Artikel 11. Toepasselijk recht

 1. Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen De Sociale Bron en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter de beslissing.
 3. De Sociale Bron heeft voor de instandhouding van de diensten en producten van De Sociale Bron een inspanningsverplichting.
 4. De Sociale Bron kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor fouten en/of problemen die hun oorzaak vinden bij derden.

Artikel 12. Overmacht

 1. De Sociale Bron is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien De Sociale Bron daartoe
 2. verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van toeleveranciers van De Sociale Bron en onderbrekingen of storingen in de stroom- en/of telecommunicatievoorzieningen.
 3. Wanneer de overmachtsituatie langer dan één (1) maand heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt door De Sociale Bron niet in rekening gebracht.

Artikel 13. Privacy

De Sociale Bron zal geen informatie over uw persoonlijke gegevens, rekening of transacties aan derden openbaar maken anders dan overeenkomstig haar privacyreglement zoals aangegeven.

Artikel 14. Nawerking

De bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, waarvan uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van de overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen beiden blijven binden.

Artikel 15. Strijdige clausules

In het geval deze Algemene Voorwaarden en de Opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden.

Versie: november 2015